Europejski Kongres Finansowy: Zagrożenia dla polskiej gospodarki - analiza sytuacji

Jak wyglądają prognozy ekspertów na temat rozwoju gospodarki Polski? XIV Europejski Kongres Finansowy pozwolił poznać najnowsze dane i analizy ekonomiczne. Na podstawie raportu przekazanego przez 44 ekspertów i makroekonomistów powstał konsensus prognostyczny.

Analitycy zgodnie prognozują dynamiczny wzrost PKB w 2024 roku. Średnia prognoza mówi o 3,2% wzroście w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to PKB wzrosło o 0,2%. Inwestorzy mogą liczyć na stabilne tempo wzrostu w kolejnych latach, osiągając 3,8% w 2025 roku i 3,6% w 2026 roku. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost będzie konsumpcja indywidualna, spodziewana na poziomie 3,9% w 2024 roku.

Planowany wzrost inwestycji związany jest z uruchomieniem środków z funduszy unijnych i Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie przewiduje się systematyczny spadek bezrobocia, które ma wynosić 3% w 2024 r., a w latach kolejnych obniżyć się do 2,8%.

Raport wskazuje również na wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Prognozowany wzrost płac w 2024 roku to 12,8% nominalnie, co przy inflacji powyżej 4% oznacza 8,8% realnego wzrostu płac. Dalszy realny wzrost płac i stabilne tempo inflacji mają wpływać na wzrost konsumpcji w kolejnych latach.

Co przewidują eksperci w kwestii inflacji? Spodziewają się spowolnienia inflacji do 4% w 2024 roku, a następnie wzrostu do 4,5% w 2025 roku, by osiągnąć w 2026 roku wartość 3,2% – poniżej górnej granicy odchylenia od celu RPP.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń i stabilna inflacja mają wpływać na politykę pieniężną. Eksperci oczekują, że NBP utrzyma stopę referencyjną na niezmienionym poziomie w 2024 roku (5,75%), by następnie obniżyć ją do 4,75% na koniec 2025 roku i zbliżyć się do 4% na koniec 2026 roku.

Eksperci przewidują stopniowy spadek deficytu sektora finansów publicznych, który w 2023 roku wyniósł 5,3% PKB. Oczekują, że deficyt wzrośnie do 5,5% w 2024 roku, by obniżyć się do 4,7% w 2025 roku. Zdaniem autorów raportu są to zbyt wysokie poziomy, dlatego niezbędne są działania mające na celu ich ograniczenie.

Zagrożenia i rekomendacje

Analitycy wskazują na szereg zagrożeń dla prognoz dotyczących rozwoju gospodarczego Polski. Na pierwszym miejscu wymieniają ryzyko eskalacji konfliktów geopolitycznych, a następnie niskie tempo i wysoki koszt transformacji energetycznej, oraz niekorzystną strukturę demograficzną.

Największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego i wiarygodności złotego jest ryzyko prawne umów kredytowych, szczególnie tych związanych z kredytami frankowymi i WIBOR. Dodatkowo, ankietowani wskazują na ryzyka związane z konfliktami geopolitycznymi oraz gospodarczym pogorszeniem koniunktury. Dla stabilności systemu finansowego istotne są także nadmierne obciążenia finansowe i regulacyjne sektora bankowego, oraz niespójność i brak przewidywalności regulacji sektora bankowego.

Rekomendacje ekspertów dotyczą konieczności konsolidacji finansów publicznych, redukcji deficytu i ograniczenia wydatków, a także reformy systemu podatkowego. Wskazują na potrzebę przywrócenia przejrzystości i praworządności w finansach publicznych.