Podsumowanie sprawozdań finansowych Grupy XYZ - czas na analizę

Aby sporządzić skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, zarząd JST musi zastosować odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej u.r.), przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto bilans ten musi też zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r.

Przy czym JST mogą wykazywać informacje z większą szczegółowością niż określona w tym załączniku, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podpisują zarząd i skarbnik.

w jakiej formie

Zarząd JST sporządza skonsolidowany bilans za 2023 r. i do 30 czerwca 2024 r. przekazuje go do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypomnijmy, że można go złożyć wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

Następnie

Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w postaci dokumentu elektronicznego (w terminie do 14 lipca br.).